Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W RZEPIENNIKU SUCHYM

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy poniżej o zasadach przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Rzepienniku Suchym.

2.W Szkole im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Pilch i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim telefonicznie pod numerem: 782974835 lub pisząc na adres mailowy: firma.tomaszpilch@onet.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
 • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica.

4.Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w pisemnej zgodzie.

6.Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych, (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie placówki.

7.Pani/Pana dane osobowe, jak i dane małoletnich podopiecznych, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

z poważaniem

     Dyrekcja

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast